Konferenstolk

Vid internationella konferenser och affärsmöten känns det tryggt och bekvämt att få tala sitt modersmål oavsett om man har lite kunskaper i motpartens och publikens språk eller inte behärskar det alls. Det finns många fördelar med att anlita en tolk i konferens- och affärssammanhang. Detta gör att talaren kan koppla bort tankarna på hur hen ska utrycka sig och i stället koncentrera sig på att framföra sitt budskap på ett slagkraftigt sätt.

En professionell tolk kan bidra till mer lönsamma affärer, inte minst eftersom tolken kan förmedla nyanser i just ditt språk vilket garanterar för att du får fram det som du vill ha sagt på en konferens, ett möte eller i en affärsförhandling.

Bild på tolk på internationell konferens

Vad gör en konferenstolk?

Konferenstolkens arbete är krävande och intensivt. Det finns bara några tusen professionella konferenstolkar i hela världen. Polyglott erbjuder konferenstolkning i alla större språk: simultantolkning, alltså tolkning i realtid och konsekutiv tolkning, vilket innebär att tolken börjar sin tolkning först när talaren har talat till punkt i ett stycke eller ett helt tal.

Vid internationella kongresser och konferenser när man anlitar simultantolkar så sitter tolkarna i ett ljudisolerat bås, två tolkar för varje språkkombination. Eftersom simultantolkning är oerhört ansträngande måste tolkarna avbyta varandra.

Illustrering av konferenstolk lexikon

Fördelar med att anlita en tolk

Genom att anlita en tolk kan man öka sin trovärdighet. När man har möjlighet att formulera sig på sitt modersmål under ett viktigt möte får man verkligen en chans att göra sig förstådd på sina villkor, vilket kan bli den avgörande skillnaden vid exempelvis en affärsuppgörelse med en utländsk partner. Man ska komma ihåg att konferensdeltagare har betydligt större behållning av presentationer tolkade till sitt modersmål och mycket större benägenhet att aktivt delta i diskussioner och workshops när de kan använda sitt eget språk.

Det är en god investering att anlita en tolk, det ger alla en chans att göra sig förstådda på sina villkor och utrycka sig fritt och mångfacetterat och därför göra möten mer effektiva.

 

Företag och organisationer som anlitar konferenstolkar sänder ut positiva signaler

Det bästa betyget en konferenstolk kan få är konferensdeltagare som säger att de inte märkte av tolkarna under konferensens gång, de upplever att de kan kommunicera fritt med varandra utan språkliga barriärer. En organisation som investerar i en tolk visar att den bryr sig om kunden och är mån om att båda parter ska kunna uttrycka sig obehindrat och få till en givande dialog, utan att behöva tänka på hur man formulerar sig.

För organisationer som anlitar konferenstolkar kan det också vara viktigt att det som sägs på mötet stannar där, att informationen hålls konfidentiell. Tack vare vår erfarenhet och kompetens får kunden både trygghet och kvalité. Tolkens ”osynliga” tjänster betyder mycket!

Ikon vad gör en konferenstolk - sänder ut positiva ideer

Vid skiljedomsförfarande

Skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare har sedan många år tillbaka samordnat tvistlösning, dess ramverk och tjänster för olika internationella företag. Skiljeförfarande är ett vedertaget sätt att lösa tvister utanför domstol, både i Sverige och utomlands. Skiljeförfarandet är en snabbare process än domstolsförfarandet och har en lång historia och en stark tradition inte minst i Sverige där det är mycket vanligt att parter väljer denna tvistlösningsmetod.

Skiljeförfaranden sker oftast på engelska men många involverade parter och personer väljer att anlita tolkar för att garantera rättssäkerhet. Det är klokt eftersom ett skiljeförfarande handlar om höga belopp; man vill undanröja alla missförstånd och då är det nödvändigt att t.ex. ett vittne och en expert ges möjlighet att använda sitt modersmål istället för engelska. Ibland väljer man ett annat språk även för själva förhandlingen och då är tolkarna ett måste.

Alla våra tolkar arbetar under tystnadsplikt vilket garanterar våra kunder att all information behandlas konfidentiellt.

 

Vid studie- och företagsbesök

Exporten är viktig för många svenska företag. Man vill gärna visa sitt kunnande och etablera sig på nya marknader. Många företag välkomnar besök från nära och fjärran länder. Det är nödvändigt att potentiella kunder får ett gott intryck och den bästa möjliga service. Våra tolkar ser till att era besökare tar till sig all information om era produkter och tjänster på sitt språk, ställer frågor och förstår era uttömmande svar, kort och gott – garanterar er en smidig och effektiv dialog.

 

Tolkning vid EWC – European Work Council – Europeiska Företagsråd

EWC infördes med rådets direktiv 94/45 EG den 22 september 1994 och kallas också hörnsten till det sociala Europa. Syftet med direktivet om Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) är att förbättra rätten till information och samråd om frågor som har betydelse för de anställda i EU s medlemsstater i internationella eller multinationella företag.

Drygt 60% av alla anställda i den Europeiska Unionen representeras idag av totalt cirka 987 europeiska företagsråd, det vill säga drygt 18 millioner människor. Ett EWC ska finnas i företag som har minst 1000 anställda fördelade på minst två länder inom EES området och med minst 150 anställda i vardera minst två länder.

Många svenska företag är därför förpliktigade att regelbundet anordna möten inom ramen för Europeiska Företagsråd. Dessa möten sker oftast med simultantolkning mellan alla relevanta språk; det handlar om upp till 15 olika språkkombinationer. Polyglott ConInter AB har en lång erfarenhet av tolktjänster vid Europeiska Företagsråd. Förutom tolkarna ordnar vi med lokaler, utrustning och all nödvändig logistik.

 

Vid bolagsstämmor

Vi lever i en alltmer global värld. Många börsnoterade företag har utländska investerare – institutionella och privata. Årsstämmor genomförs därför ofta med simultantolkning, oftast till engelska men även till andra språk. Det är viktigt att få alla investerare med i beslutsprocessen och då måste de kunna förstå varje ord. Polyglott ConInter AB ser till att tolka er rätt!

 

Under utbildningsprogram och kurser

Svenska organisationer delar gärna med sin erfarenhet inom olika områden. Tusentals personer har genom åren deltagit i olika Training Programs som arrangerats av statliga verk, kommuner, landsting och fackliga organisationer. Dessa utbildningsprogram inkluderar ofta workshops och förutsätter att deltagarna samverkar aktivt. För att uppnå detta förser Polyglott ConInter AB programdeltagarna med verktyg för obehindrad kommunikation.

Dessutom hjälper vi er när ni utbildar era utländska medarbetare. Det kan handla om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, ergonomi men även om anställningsvillkor och tjänsteförmåner.

Bild på penna och papper under utbildningsprogram och kurser för konferenstolkning

Läs mer om våra tolkningsmetoder

Kontakta oss för offertförfrågan

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.